Čo musíte urobiť, aby ste získali bezplatné školenie

Administratíva spojená s kurzom je pomerne jednoduchá a väčšinu krokov je možné urobiť online.

Kompletné inštrukcie na získanie vzdelávacieho poukazu

Základné informácie o programe zo stránky UPSVaR

Vzdelávanie záujemcov o zamestnanie v rámci národného projektu "Nestrať prácu - vzdelávaj sa"

(aktualizácia k 16.02.2023)

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny zabezpečuje pre záujemcov o zamestnanie vedených v evidencii úradov práce, sociálnych vecí a rodiny poskytovanie príspevku na vzdelávanie v rámci národného projektu Nestrať prácu – vzdelávaj sa.

Podporované vzdelávanie na účel tohto projektu je vzdelávanie zamerané na individuálne potreby, možnosti a schopnosti záujemcu o zamestnanie s ohľadom na požiadavky trhu práce, s prihliadnutím na potrebné zručnosti najmä v oblasti nedostatkových profesií, digitalizácie a automatizácie a zeleného hospodárstva. Nie je vylúčené podporiť aj vzdelávanie v inej oblasti, pokiaľ bude zamerané na získanie zručností v súlade s individuálnymi potrebami ZoZ a v súlade s potrebami trhu práce.

V rámci tohto projektu sa nepodporuje vzdelávanie zamerané na získanie vodičského oprávnenia skupiny B.

Vzdelávanie môže byť orientované profesijne alebo na prenositeľné kompetencie.

Záujemca o zamestnanie si sám z verejne dostupných zdrojov vyberie konkrétne vzdelávanie, o ktoré má záujem, ako aj poskytovateľa vzdelávania, ktorý ho zrealizuje. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny pre záujemcu o zamestnanie vzdelávanie nevyhľadáva a ani nezabezpečuje komunikáciu s poskytovateľom vzdelávania. V prípade záujmu zo strany záujemcu o zamestnanie úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytne poradenskú podporu pri identifikácii vzdelávacej potreby záujemcu o zamestnanie s ohľadom na potreby trhu práce.

Žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie záujemcu o zamestnanie je potrebné predložiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny najneskôr 21 kalendárnych dní pred predpokladaným začiatkom vzdelávania. Formulár žiadosti je súčasťou súborov na stiahnutie alebo ho záujemcovi o zamestnanie poskytne úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Formulár žiadosti má dve hlavné časti:

  1. časť– vypĺňa záujemca o zamestnanie,
  2. časť – na žiadosť záujemcu o zamestnanie vypĺňa a potvrdzuje vybraný poskytovateľ vzdelávania.

Keďže na príspevok na vzdelávanie záujemcov o zamestnanie nie je právny nárok, nie je automaticky schválený každému záujemcovi o zamestnanie, ktorý si oň požiada. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny každú žiadosť posudzuje individuálne na základe posúdenia oprávnenosti požadovaného vzdelávania vrátane posúdenia hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti poskytnutia príspevku na vzdelávanie.

Ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny predloženú žiadosť schváliuzatvorí so záujemcom o zamestnanie dohodu o poskytnutí príspevku na vzdelávanie záujemcu o zamestnanie, v ktorej sú špecifikované konkrétne podmienky, za ktorých bude záujemcovi o zamestnanie príspevok na vzdelávanie poskytnutý. Bez uzatvorenia tejto dohody nie je možné príspevok na vzdelávanie záujemcovi o zamestnanie poskytnúť.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uhradí príspevok na vzdelávanie vo výške 100 % nákladov na vzdelávanie iba v prípade úspešného ukončenia vzdelávania a splnenia všetkých podmienok v zmysle uzatvorenej dohody, na základe žiadosti o úhradu príspevku na vzdelávanie predloženej na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Podrobnejšie informácie o poskytovaní príspevku na vzdelávanie záujemcov o zamestnanie je možné získať v dokumente Základné informácie k vzdelávaniu záujemcov o zamestnanie v rámci národného projektu Nestrať prácu – vzdelávaj sa (súčasť súborov na stiahnutie), resp. na každom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.


Na získanie dotácie od štátu sú potrebné 2 kroky:

1. R E G I S T R Á C I A - Žiadosť ZoZ o sprostredkovanie vhodného zamestnania.
Žiadosť posielate na Úrad práce podľa miesta trvalého bydliska. Kontakty nájdete tu: https://www.upsvr.gov.sk/
Žiadosť nájdete v prílohe mailu, je to jednoduchý word dokument. Po vyplnení stačí odoslať mailom na Úrad práce - oddelenia služieb pre občana. Pracovníčky majú uchádzačov pridelených abecedne podľa priezviska.
Dôležité vysvetlenie: UoZ (uchádzač o zamestnanie) = nezamestnaný, ZoZ (záujemca o zamestnanie) = zamestnaný, SK- NICE vypisovať nemusíte. Niekde to trvá niekoľko dní, ale dá sa to aj obratom.
POZOR! - Nemusíte sa báť, že registrácia na Úrade práce bude mať nejaké následky na vašu kariéru. Úrad práce potrebuje mať kontakt na vás, aby mohol s vami podpísať zmluvu o preplatení kurzu v programe Nestrať prácu - vzdelávaj sa. Po absolvovaní školenia sa môžete z úradu práce hneď odhlásiť.


2. Ž I A D O S Ť - Žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie (oddelenie vzdelávania - projekt Nestrať prácu - vzdelávaj sa) - pripravím Vám.


Na prípravu žiadosti potrebujem meno s titulom, email, telefónne číslo, adresu trvalého bydliska a názov kurzu. Názov kurzu prekonzultujeme telefonicky pred vystavením žiadosti o preplatenie.

Pripravím Vám Žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie. Takisto vám poskytnem prílohy, ktoré budete potrebovať a inštrukcie na vyplnenie žiadosti o príspevok.

  1. Po zaevidovaní na UP posielate žiadosť o preplatenie vzdelávania minimálne 21 dní pred začiatkom kurzu. Keby sa stalo, že sa vám žiadosť nepodarí podať (alebo poslať) 21 dní pred začatím školenia, napíšte nám a zmeníme dátum konania vzdelávania, aby vyhovoval požadovaným dátumom.


UP volá záujemcu na podpis dohody o poskytnutí vzdelávacieho poukazu pre program Nestrať prácu - vzdelávaj sa, kde dostáva

  1. Vzdelávací poukaz, ktorý mi odovzdá.
  2. Záujemcovi posielam výber aktuálnych termínov školení, pošlem mailom inštrukcie ku kurzu a odovzdám tlačené materiály ku kurzu. Každý kurz to má iné.
  3. Záujemca sa zúčastní vybraného školenia.
  4. Po školení vystavím Osvedčenie o absolvovaní kurzu a faktúru.
  5. Záujemca následne odnesie všetky výstupy na ÚP a čakáme na úhradu.
  6. Po úhrade sprístupňujem medzinárodné certifikačné skúšky, ktoré sú zahrnuté v cene školenia. (V prípade, že potrebujete certifikačnú skúšku čím skôr a nemáte čas kým na úrade práce preplatia faktúru, môžeme vám proti zálohe uvoľniť skúšku.


Záujemca o naše školenie teda NIČ NEPLATÍ, len musí vyplniť 2 formuláre a následne ísť podpísať dohodu. Všetko, okrem podpisu dohody, sa dá vybaviť mailom, osobne alebo poštou.


Podmienkou preplatenia kurzu je Osvedčenie o absolvovaní kurzu, nie medzinárodný certifikát, ten UP nezaujíma.


V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať.

Viac informácii o našich školeniach nájdete na stránke www.prince-2.sk.


Registrácia na úrade práce

Registrácia na úrade práce je potrebná, aby mohol úrad s vami oficiálne uzavrieť zmluvu. Toto sa dá celé vybaviť Emailom (v mapke pod príspevkom máte kontakty na úrad práce a zvyčajne registrácia trvá 1-2 dni.

Tu je vzor tlačiva, ktoré budete musieť vyplniť. Originál vám pošleme Emailom.

V tlačive vypĺňate iba základné údaje zhruba po odborné zručnosti. Nemusíte ani uvádzať všetky zamestnania Ďalšie údaje vyplníte len ak vás o to z úradu požiadajú.

(Nedajte sa popliesť, toto je tlačivo pre nezamestnaných, iné tlačivo špeciálne pre projekt "Nestrať prácu - vzdelávaj sa" nie je.)

TIETO FORMULÁRE NEVYPĹŇAJTE, ORIGINÁLY VÁM POŠLEME MAILOM!

Žiadosť záujemcu

o zamestnanie o sprostredkovanie vhodného zamestnania

v zmysle § 38 zákona NR SR č. 5/2004

Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Meno, priezvisko, titul: ...............................................................Rodné priezvisko..................................

Dátum narodenia: ...........................................  Rodné číslo: ....................................................................

Trvalý pobyt: ..............................................................................................................................................

Prechodný pobyt: .......................................................................................................................................

Telef. č. ............................................................ E-mail: ..............................................................................

Štátna príslušnosť: ............................................ Národnosť: .........................

Stav: ............................... Materinský jazyk: .....................................................

 

Dosiahnuté vzdelanie, odbor: ..................................................................................................................................

Získané rekvalifikácie – zameranie: ........................................................................................................................

Doterajšia prax:

pracovná pozícia: .............................................................................................. dĺžka praxe: .....................................

pracovná pozícia: .............................................................................................. dĺžka praxe: .....................................

pracovná pozícia: .............................................................................................. dĺžka praxe: .....................................

Odborné zručnosti:

jazykové znalosti: ......................................úroveň: elementárna A1 a A2*; pokročilá B1 a B2*; vysoká C1 a C2*;

ovládanie PC: .............................................úroveň: elementárna*; pokročilá*; vysoká*;

vodičský preukaz: A*; AM*; B*; B+E*; C*; C+E*; D*; D+E*; E*; T*;

osvedčenia/certifikáty

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Mám záujem pracovať v zamestnaniach:

1.) ........................................................................ SK NACE**.........................., v ktorej mám dĺžku praxe ..............

2.) .......................................................................  SK NACE**.........................., v ktorej mám dĺžku praxe. .............

3.) ........................................................................ SK NACE**.........................., v ktorej mám dĺžku praxe ..............

** SK NACE – pracovná oblasť, v ktorej chcem pracovať

 

Mám* – nemám* záujem o informačné a poradenské služby

Mám* – nemám* záujem o odborné poradenské služby

Mám* – nemám* zdravotné obmedzenia (dobrovoľný údaj)

Mám* – nemám* nezaopatrené dieťa do 10 rokov (dobrovoľný údaj)

 

Dátum možného nástupu do nového zamestnania:

......................................................................

Mám záujem o sprostredkovanie zamestnania

·    zmennosť: jednozmenná*; dvojzmenná*; trojzmenná*; nepretržitá*; turnusová*; delené zmeny* pružná*;    iná (uviesť) .................................................................................................

·    úväzok:  plný*; čiastočný*;

·    doba: neurčitá*;  určitá*; sezónne práce*;

Poučenie k žiadosti:

Podľa § 9 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov musia byť osobné údaje správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať všetky potrebné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bezodkladne vymažú alebo opravia; v prípade poskytnutia nesprávnych údajov dotknutou osobou, nenesie prevádzkovateľ zodpovednosť za ich nesprávnosť.

ÚPSVR – IČO: 30794536,  spracúva Vaše osobné údaje v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a uvedené osobné údaje ďalej poskytuje orgánom verejnej moci. V prípade akýchkoľvek

nejasností, problémov, otázok sa môžete obrátiť na mailovú adresu: ochranaosobnychudajov@upsvr.gov.sk.

 

Dátum podania žiadosti: .....................................                                            Podpis žiadateľa: .................................

 

Meno, priezvisko a podpis